Kredyt dla firm- co przedsiębiorca wiedzieć powinien

Tylko niewielka ilość przedsiębiorców może pozwolić sobie na rozwój swojej firmy bez dodatkowych zewnętrznych środków. Z  tego powodu w ostatnim czasie tak bardzo wzrosła rola kredytowania firm. Obecnie na rynku finansowym można znaleźć różne formy wparcia dla przedsiębiorców. Jaki kredyt dla firm będzie najlepszy? 

Kredyt dla firm- gdzie znaleźć odpowiedni?

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z zewnętrznego finasowania firmy powinien się do tego odpowiednio przygotować. Naturalnie właściel firmy może samodzielnie poprzeglądać dostępne na rynku oferty finasowania dla firm, jednak samodzielna weryfikacja ofert kredytowych wymaga od przedsiębiorcy bardzo dużo czasu. Dlatego warto zlecić to niezależnemu doradcy kredytowemu, który zawsze wybierze ofertę najbardziej dopasowaną do potrzeb swojego klienta.

Kredyt dla przedsiębiorstw- jakie dokumenty są  niezbędne?

W przypadku osób, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą komplet dokumentów do wniosków kredytowego nie jest zbyt duży. Nie zależnie jednak od wielkości firmy do umowy kredytowej muszą zostać dołączone dokumenty:

 • dowód osobisty właściela firmy (wnioskodawca kredytu)
 • dokumenty założycielskie m.in. wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • potwierdzona pieczątką  ostatnia deklaracja PIT 36/36L 
 • zaświadczenie o braku zaległości wobec US oraz ZUS
 • podsumowanie z książki przychodów i rozchodów
 • przewidywane prognozy finansowe firmy

Po przedłożeniu wszystkich dokumentów przez przedsiębiorcę bank dokonuje oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a następnie wydaje decyzję o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku o kredytowego.

Zabezpieczenie kredytu czyli jakie?

Każde udzielone finasowanie przez bank musi być odpowiednio zabezpieczone. Zabezpieczenie prawne kredytu może być dokonywane w bardzo wielu różnych formach. Do najczęstszych zabezpieczeń przyjmowanych przez bank zalicza się zabezpieczenia o dwóch charakterach:

Rzeczowym- do tego typu zabezpieczenia zalicza się:

 • hipotekę;
 • zastawy rejestrowe najczęściej ustanawiane na rzeczach ruchomych właściela firmy;
 • zastaw na prawach dotyczy tylko praw zbywalnych m.in. papierów wartościowych czy praw w zakresie wynalazczości;
 • kaucja w postaci np: środków bankowych, bonów oszczędnościowych;
 • blokada środków na rachunku bankowym czyli wyodrębniania środków na rachunku kredytobiorcy bądź poręczyciela, które zostaną udostępnione przez bank w momencie powstania zaległości w spłacaniu kredytu bankowego;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie czyli upoważnienie banku do przejęcia przedmiotów ruchomych w przypadku roszczeń z tytułu nie spłaconego kredytu;

Osobowym- do tego typu zabezpieczenia zalicza się:

 • gwarancja bankową bądź ubezpieczeniową;
 • poręczenie wekslowe;
 • poręczenie wg prawa cywilnego;
 • cesja wierzytelności;
 • przystąpienie do długu kredytowania czyli do dotychczasowego kredytobiorcy (właściela firmy) przystępuje kolejna osoba w charakterze dłużnika solidarnego;
 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami finansowymi dostępnymi na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa;
 • weksel własny in blanco
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c.

Kredyt dla firm w zależności od przeznaczenia może posiadać jeden bądź kilka zabezpieczeń. Jednak nie zależnie od ilości zabezpieczeń kredytobiorca powinien zawsze zwrócić uwagę na koszty. Własciel firmy powinien wybrać najbardziej korzystne zabezpieczenia dla siebie, które będzie także realnie tanie np.: ustanowienie hipoteki na nieruchomości przedsiebiorcy to koszt około 200 zł, natomiast oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. to przedział od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Nie zależnie od tego na jaki cel jest potrzebny kredyt dla firm, to przedsiębiorca powinien zawsze zwrócić uwagę na formę zabezpieczenia oraz koszt takiego kredytu. Tylko właściwe przygotowanie się właściela firmy do kredytu może uchronić go przed kłopotami finansowymi. 

Zamieszczono w: blog