Akcje i Obligacje – czym są i na czym polegają

akcje i obligacjeWyróżnia się wiele sposobów inwestowania. Można je podzielić zasadniczo według stopnia ryzyka. Można powiedzieć, że w tym przypadku na im większą stratę się ktoś naraża, tym na większe zyski może liczyć. Akcje przeznaczone są dla doświadczonych inwestorów, którzy są w stanie liczyć się nawet z bardzo dużą stratą środków. Obligacje cechują się większą stabilnością i równomiernością, jednak mniejszą zyskownością. Czym są akcje i obligacje i jak można je rozróżnić?

Papiery wartościowe, czyli akcje i obligacje

Akcje i obligacje to prawa majątkowe zwane papierami wartościowymi. Mogą występować w formie dokumentu lub zapisu informatycznego na tak zwanym rachunku papierów wartościowych. Znaki legitymacyjne, które należy odróżnić od papierów wartościowych, są jedynie potwierdzeniem nabytych praw.

Co to jest akcja?

Mówi się o nich zasadniczo w kontekście spółek akcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje to papiery wartościowe mające charakter majątkowy i niemajątkowy. Wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Aby akcja była zmaterializowana, musi mieć dane, takie jak firmę, siedzibę i adres spółki oraz datę zarejestrowania spółki, oznaczenia sądu i inne ważne informacje, o których nie można zapomnieć. Stanowią one instrument finansowy, który daje potwierdzenie udziałów w notowanej spółce i umożliwia nie tylko czerpanie korzyści materialnych, ale również podejmowanie decyzji w danej spółce. Raz do roku w danej spółce zapada decyzja, co należy zrobić z zyskami. Popularną decyzją jest tutaj wypłata zysków przez dywidendę. Wielu przedsiębiorców nadwyżki wykorzystuje jednak w celu umocnienia swojej pozycji na danym rynku. Udziałowcy więc zyskują wyższą wartość jednostkową na posiadanym akcjach. Czy takie papiery mogą w jakikolwiek sposób różnić się między sobą? Zasadniczo tak. Można podzielić akcje na imienne i na okaziciela. Imienne identyfikują danego posiadacza w księdze akcyjnej. W celu zbycia akcji należy nie tylko napisać oficjalne oświadczenie mówiące o zrzeknięciu się praw, ale również pismo potwierdzające oddanie ich w ręce innego właściciela. W skrócie, akcje można podzielić na akcje:

  • Imienne,
  • na okaziciela,
  • aportowe,
  • gotówkowe,
  • nieme,
  • uprzywilejowane,
  • założycielskie,
  • takie, do których przypisany jest obowiązek stałych świadczeń niemających charakteru pieniężnego.

Co to jest obligacja?

To papiery wartościowe o charakterze dłużnym. Potwierdzają fakt zaciągnięcia długu u ich nabywcy. Kim jest w tym przypadku eminent i jaką spełnia funkcje? Jego rola sprowadza się do okresowego wypłacania oprocentowania- zwrotu wartości nominalnej. Oprocentowanie uzależnione jest od wiarygodności danego eminenta i jest współmierne to ryzyka, jakie może zostać poniesione. Podczas nabywania obligacji warto wziąć pod uwagę zróżnicowanie ich cen.

Czym różnią się obligacje od akcji?

Różnią się one tym, iż nie dają posiadaczowi uprawnień dotyczących eminenta. Mowa tutaj o prawach, takich jak współwłasność, prawo do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, czy też dywidenta.

2.2/5 - (4 votes)
Zamieszczono w: blog